Brazil Paraibano
2019
R Player/Team G HG AG
1 1 1 0